Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług polegających na nauce języków obcych realizowanych przez Kamilę Bulawa prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą LIT Academy Kamila Bulawa, NIP 7671719897, REGON 523217140, Kleszczyna 38a, 77-400 Złotów, e-mail www.litacademy.pl, telefon +48785370230.

§ 1 Definicje

Szkoła językowa – organizatorem kursów językowych on-line (za pośrednictwem Internetu) jest Kamila Bulawa prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą LIT Academy Kamila Bulawa, NIP 7671719897, REGON 523217140, Kleszczyna 38a, 77-400 Złotów. Lektor – nauczyciel Szkoły językowej, który prowadzi Zajęcia z Kursantami.

Kurs – określona z góry liczba Zajęć wykupiona przez Kursanta w celu nauki języka obcego w Szkole językowej.

Zajęcia – jednorazowe spotkanie Lektora z Kursantem (zajęcia indywidualne) / Kursantami (zajęcia grupowe) w celu nauki wybranego języka obcego przez Internet.

Kursant – osoba fizyczna, która bierze udział w Kursie nauki języków obcych organizowanych przez Szkołę językową.

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Oprogramowanie – oprogramowanie do prowadzenia wideokonferencji w trakcie trwania zajęć takie jak Zoom, Skype.

Cennik – zawiera określone ceny poszczególnych pakietów oraz pojedynczych lekcji języka obce-go. Cennik dostępny na stronie internetowej www.litacademy.pl.

Umowa sprzedaży – zawarta pomiędzy Szkołą językową a Kursantem i oznacza umowę zawartą na odległość, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Regulamin – niniejszy dokument.

  • 2 Postanowienia ogólne
 1. Szkoła świadczy usługi na rzecz Kursanta w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Strony Umowy sprzedaży zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 1. Zawarcie Umowy sprzedaży jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu przez Kursanta.
 1. Regulamin stanowi załącznik do Umowy sprzedaży.
   • 3 Zakres usług
 1. Szkoła językowa organizuje i prowadzi indywidualnie lub grupowe Kursy nauki języka obcego przez Internet za pośrednictwem odpowiedniego Oprogramowania.
 1. Szkoła językowa zapewnia, że zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanego lektora języka obcego.
 1. Szkoła językowa dokłada należytej staranności związanej z przeprowadzaniem Kursów języ-ków obcych zapewniając Kursantom najwyższy standard nauczania.
 1. Szkoła językowa prowadzi nauczenie języków obcych przy zastosowaniu aktualnych i nowo-czesnych materiałów dydaktycznych.
  • 4 Kursy on-line
 1. Pojedyncze Zajęcia trwają 60 minut, chyba że Szkoła językowa ustali inny czas Zajęć indywi-dualnie z Kursantem.
 1. Zajęcia prowadzone są za pośrednictwem Oprogramowania Zoom i Skype. Aby móc uczestni-czyć w Zajęciach Kursant zobowiązany jest posiadać dostęp do sprzętu elektronicznego z zain-stalowanym Oprogramowaniem wraz z dostępem do Internetu. Rekomendowane jest również używanie przez Kursantów słuchawek z mikrofonem.

 1. Zajęcia prowadzone są zgodnie z grafikiem, który jest każdorazowo indywidualnie ustalany z Kursantem na cały czas trwania Kursu.
 1. Po wykupieniu miesięcznego Kursu, w skład którego wchodzi 4 lub 5 Zajęć, w zależności od ilości tygodni w danym miesiącu, Kursant ma obowiązek wykorzystać wszystkie Zajęcia, w ciągu 6 tygodni od dnia pierwszych przeprowadzonych Zajęć. W przypadku braku przeprowa-dzenia wszytkach Zajęć w ramach kursu we wskazym terminie, z winy Kursanta, Zajęcia, które się nie odbyły uznane są za przeprowadzone. W takiej sytuacji Kursant obowiązany jest do uiszczenia ceny za cały Kurs.
 1. Jeżeli nie będzie możliwe przeprowadzenie Kursu w ciągu 6 tygodni, zgodnie z ustępem powy-żej, z powodów wskazanych przez Szkołę językową (np. nieobecność Lektora), Zajęcia zostaną przeniesione na najbliższy możliwy termin.

 1. Zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy. Jeżeli termin Zajęć wypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy Szkoła językowa uzgodni indywidualnie z Kursantem nowy termin Zajęć.
 1. Istnieje możliwość zmiany ustalonego wcześniej terminu Zajęć za obopólną zgodą Szkoły ję-zykowej i Kursanta.
 1. Kursant oraz Szkoła językowa może odwołać zaplanowane Zajęcia:
  1. jeżeli Zajęcia były zaplanowane do godziny 12:00 – nie później niż do godziny 22:00 dnia

wcześniejszego,

b) jeżeli Zajęcia były zaplanowane po godzinie 12:00 – nie później niż 5 godzin przez rozpo-częciem Zajęć.

 1. W sytuacji, w której Kursant uchybi terminom wskazanym w ustępie poprzedzającym Zajęcia zostaną uznane ze przeprowadzone.
 1. W sytuacji, której Szkoła językowa nie poinformuje o odwołanych zajęciach w terminach opi-sanych w §4 ust. 8, Kursant otrzyma dodatkowe bezpłatne Zajęcia (1 szt.).
 1. Kursant poinformuje Szkołę językową o odwołaniu Zajęć e-mailem na adres kami-la.litacademy@gmail.com lub przez Skype Kamila Bulawa LIT Academy lub telefonicznie pod numerem telefonu +48785370230 .
 1. Szkoła językowa wraz z Kursantem indywidualnie ustalą nowy termin odwołanych Zajęć, z tym zastrzeżeniem, że nowy termin Zajęć będzie wyznaczony w tym samym tygodniu, co Zaję-cia odwołane, chyba że nie będzie to możliwe z uwagi na brak wolnych terminów. W takiej sy-tuacji odwołane Zajęcia zostaną przeprowadzone w następnym tygodniu.
 1. Jeżeli Zajęcia nie odbędą się z przyczyn leżących po stronie Kursanta, w szczególności mowa o problemach technicznych, które uniemożliwiając przeprowadzenie Zajęć, Zajęcia uważa się za przeprowadzone.
 1. W przypadku spóźnienia Kursanta na Zajęcia, czas spóźnienia zostanie odliczony od czasu trwania Zajęć. W sytuacji, w której spóźnienie przekroczy 20 minut, Zajęcia będą uznane za przeprowadzone.
 1. W przypadku spóźnienia Lektora na zajęcia, czas spóźnienia zostanie doliczony do czasu trwa-nia Zajęć.
 1. Kursant zakupi na własny koszt materiały dydaktyczne, rekomendowane przez Szkołę języko-wą, które są niezbędne do przeprowadzenia Zajęć. W zależności od potrzeby, szkoła językowa może bezpłatnie zapewnić kursantowi dodatkowe materiały dydaktyczne.

 1. Kursant nie może utrwalać (nagrywać), wykorzystywać i rozpowszechniać dźwięku oraz obra-zu z Zajęć, w tym również wizerunku innych Kursantów, jak również Lektora.
  • 5 Cennik i płatności
 1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931) usługi nauczania języków obcych oraz dostawa towarów i świad-czenia usług ściśle z tymi usługami związane są zwolnione z podatku VAT.

 1. Aktualny Cennik kursów oraz zajęć indywidualnych dostępny jest na stronie internetowej www.litacademy.pl.
 1. Kursant uiszcza zapłatę za wybrany Kurs „z góry”, nie później niż dzień przed pierwszymi za-jęciami. Brak zapłaty będzie skutkował zawieszeniem Zajęć.
 1. Cena kursu nie uwzględnia opłaty za materiały dydaktyczne, o których mowa w § 4 ust. 15.
 1. Kursant dokona zapłaty za Kurs tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Szkoły języko-wej, tj. 85 1240 3738 1111 0011 1876 0350, Kamila Bulawa LIT Academy, Kleszczyna 38a,

77-400 Złotów. Za moment zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Szkoły języ-kowej.

 1. Szkoła językowa zastrzega sobie prawo do zamiany cen Kursów w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany cen nie będą miały wpływu na Umowy, które zostały zawarte przed datą wejścia w życie zmian.
  • 6 Odstąpienie od umowy
 1. Kursant, który jest Konsumentem zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsu-menta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) może odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lo-kalem Szkoły językowej bez podawania przyczyny.
 1. Odstąpienie od umowy następuje po złożeniu stosownego oświadczenia w terminie 14 dni li-czonego od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 1. Kursant może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem poczty zwykłej na adres LIT Academy Kamila Bulawa, Kleszczyna 38a, 77-400 Złotów lub za pośrednictwem poczty e-mailowej kamila.litacademy@gmail.com.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać: dane Kursanta (imię i nazwisko, dane firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail), datę zawarcia umowy, nr konta bankowego do zwrotu środków, datę odstąpienia od umowy. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 1. Skuteczne złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy skutkuje uznaniem jej za niezawartą.
 1. Szkoła językowa ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzy-mania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 1. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 1. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji, w której Szkoła

językowa wykonała usługę za wyraźną zgodę Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.

 1. W sytuacji, w której Konsument odstąpi od Umowy po zgłoszeniu żądania świadczenia mu usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, ma on obowiązek uiszczenia zapłaty za Zajęcia przeprowadzone do chwili, kiedy złożył oświadczenie o odstąpieniu.
  • 7 Pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami
 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-sumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

oraz w punkcie kontaktowym tel. telefon: 22 55 60 332, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub ad-

res pisemny: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.

 1. Konsument może zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu Konsumen-ta ze Sprzedawcą lub stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódz-kich inspektorach Inspekcji Handlowej (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlo-wej), a także może wszcząć postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsu-menckich (ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsu-menckich).
 1. Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego sposo-bu rozwiązywania sporów prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
  • 8 Rezygnacja z kursu / Wypowiedzenie umowy
 1. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem czternastodniowego (14 dni) okre-su wypowiedzenia.
 1. Kursant zobowiązany jest do złożenia wypowiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kamila.litacademy@gmail.com lub poczty zwykłej na adres LIT Academy Ka-mila Bulawa, Kleszczyna 38a, 77-400 Złotów.

 1. Za datę otrzymania wypowiedzenia uznaje się datę otrzymania oświadczenia przez drugą stro-nę.
 1. Kursant, który zrezygnował z Kursu zobowiązany jest do uregulowania zaległych należności względem Szkoły językowej z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia do ostatniego dnia ob-owiązywania Umowy.
 1. W przypadku zrezygnowania z Kursu, Kursantowi przysługuje prawo zwrotu opłaty, która zo-stała wcześniej uiszczona, z odliczeniem dotychczas przeprowadzonych Zajęć oraz Zajęć w trakcie okresu wypowiedzenia.
    • 9 Reklamacje
 1. Kursantowi przysługuje prawo złożenia reklamacja w zakresie świadczonych usług przez Szko-łę językową.
 1. Reklamacje należy przesłać na adres LIT Academy Kamila Bulawa, Kleszczyna 38a, 77-400 Złotów lub za pośrednictwem poczty e-mailowej kamila.litacademy@gmail.com.
 1. Reklamacja powinna zawierać: dane Kursanta (imię i nazwisko, dane firmy, adres, numer tele-fonu, adres e-mail) oraz dokładny opis uzasadniający reklamację.
 1. Szkoła językowa w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia.
 1. Reklamację należy składać w ciągu 30 dni od dnia zakończenia kursu.
   • 10 Postanowienia końcowe
  1. Szkoła językowa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zamówienia na usługi Szkody językowej złożone przez Klientów przed wejściem w życie nowego Regulaminu są realizowane według dotychczasowych zasad.
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2022 r.

Załączniki:

– wzór odstąpienia od umowy.

…………………………….

miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta

Adres konsumenta

Kamila Bulawa

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

LIT Academy Kamila Bulawa

NIP 7671719897, REGON 523217140

Kleszczyna 38a, 77-400 Złotów

Oświadczenie

 • odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja, ………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi związanej

z nauką języka obcego.

Data zawarcia umowy ………………. .

……………………………………

podpis konsumenta