Polityka Prywatności

Polityka prywatności
W niniejszej polityce prywatności określamy zasady, w jaki sposób są zbierane i przetwarzane dane osobowe Użytkowników, którzy korzystają z naszych usług poprzez stronę internetową dostępną
pod adresem www.litacademy.pl.

I. Słowniczek

 1. Administrator / Szkoła językowa– Kamila Bulawa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LIT Academy Kamila Bulawa, NIP 7671719897, REGON 523217140, Kleszczyna 38a, 77-400 Złotów.

 1. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z strony internetowej Administratora.
 1. Serwis / strona internetowa – strona pod adresem www.litacademy.pl prowadzona przez Administratora, za pomocą której Administrator nawiązuje kontakt z Klientem;
 1. Dane osobowe – są to informacje przekazywane przez Użytkowników, pozwalające na zidentyfikowanie osoby bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności takie jak, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, lokalizacja itd.
 1. Polityka prywatności – niniejszy dokument.

II. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych na stronie internetowej dostępnej pod adres www.litacademy.pl jest Kamila Buława prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LIT Academy Kamila Bulawa, NIP 7671719897, REGON 523217140, Kleszczyna 38a, 77-400 Złotów.
 1. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem: Kleszczyna 38a, 77-

400 Złotów, numerem telefonu: +48785370230, adres e-mail: kamila.litacademy@gmail.com .

III. Dane osobowe

 1. Mając na względzie bezpieczeństwo powierzonych nam danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako Ustawa), sporządziliśmy wewnętrze procedury, które mają zapobiec nieprawidłowemu udostępnianiu danych osobowych nieupoważnionym.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Użytkownik, który zamierza korzystać z serwisu może zostać poproszony o podanie danych osobowych.
 1. Użytkownicy serwisu mają możliwość podjęcia decyzji, czy chcą przekazać dane osobowe oraz w jakim zakresie.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania niezbędnych danych osobowych może skutkować niemożliwością zawarcia umowy ze szkołą językową.
 1. Za pośrednictwem naszej strony internetowej zbieramy następujące dane:
  1. Imię oraz nazwisko – możliwe przetwarzanie, gdy użytkowni przekaże dane za pośrednictwem naszego serwisu, np. formularz kontaktowy lub poczty e-mail lub telefonicznie w celu skorzystania z oferty oraz naszych usług.
  1. Adres – możliwe przetwarzanie w sytuacji, w której niezbędne będzie wystawienia stosownych dokumentów fiskalnych.
  1. Adres e-mail – możliwe przetwarzanie, gdy użytkownik przekaże dane za pośrednictwem naszego serwisu, np. formularz kontaktowy lub poczty e-mail lub telefonicznie w celu skorzystania z oferty oraz naszych usług.
  1. Numer telefonu – możliwe przetwarzanie, gdy użytkowni przekaże dane za pośrednictwem naszego serwisu, np. formularz kontaktowy lub poczty e-mail lub telefonicznie w celu skorzystania z oferty oraz naszych usług.
  1. Adres IP – numer nadawany urządzeniu, które łączy się z siecią – możliwe przetwarzanie w celach zbierania danych demograficznych ze strony internetowej.
  1. Nazwa użytkowania w serwisie Skype/Zoom – możliwe przetwarzanie, gdy użytkowni

przekaże dane za pośrednictwem naszego serwisu, np. formularz kontaktowy lub poczty e-mail lub telefonicznie w celu skorzystania z oferty oraz naszych usług i realizacji przedmiotu umowy.

 1. Serwis pozyskuje dane osobowe Użytkownika i jego zachowania w serwisie poprzez dobrowolne wprowadzenie w formularzu informacji oraz poprzez gromadzenie plików „cookies” (patrz Polityka cookies).
 1. W przypadku, w którym administrator zostanie pozbawiony podstawy przetwarzania danych osobowych trwale usunie dane użytkowników, chyba że prawo będzie wymagało przechowywania danych przez dłuższy, określony czas.
 1. Dane osobowe mogą być przekazane osobom trzecim, takim jak organy władzy publicznej lub podmiotom działającym na ich rzecz w celach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym osobom trzecim, które świadczą na rzecz administratora określone usługi, np. księgowe, informatyczne, analityczne.

V. Cel oraz okres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w celu:

 1. kontaktów w związku z realizacją przedmiotu umowy – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia – dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez użytkownika;
 1. świadczenia usług przez nas oferowanych – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia – dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania przedmiotu umowy;
 1. wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. wystawienia i gromadzenia dokumentacji, w szczególności dokumenty fiskalne – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – dane osobie zostaną usunięte po spełnieniu przez administratora obowiązków nałożonych przez prawo;
 1. zabezpieczenia interesów szkoły językowej w sytuacjach spornych z klientem- art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń przysługujących szkole językowej.
 1. rozpatrywanie reklamacji- art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń.
 1. marketingowych i przekazywaniu ofert związanych z przedmiotem działalności – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia – dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez użytkownika.

VI. Uprawnienia użytkownika

 1. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo do:
  1. wglądu, dostępu i otrzymania kopii do swoich danych osobowych, które zostały przekazane administratorowi (art. 15 Rozporządzenia);
  1. żądania od administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są

nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 Rozporządzenia);

 1. usunięcia dotyczących jego danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 Rozporządzenia);
 1. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia);
 1. otrzymania danych osobowych i przesłania danych osobowych innemu administratorowi (art. 20 Rozporządzenia)
 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. e lub f (art. 21 Rozporządzenia)
 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych-PUODO).
 1. W sytuacji, w której użytkownik będzie chciał skorzystać ze swoich praw, konieczne jest przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres Kleszczyna 38a, 77-400 Złotów, adres e-mail: kamila.litacademy@gmail.com.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Polityka prywatności wchodzi w życie w dniu 16.11.2022 r.
 1. Administrator zachowuje możliwość dokonywania zmian Polityce prywatności, które zostaną opublikowane za pośrednictwem Serwisu.
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowane mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.